Regulamin dla Najemcy

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczna przez Realko sp. z o.o. na rzecz Najemców

1. Postanowienia ogólne

1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) (dalej: „Ustawa”), Realko ustala niniejszy „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Realko sp. z o.o. na rzecz najemców” (dalej: „Regulamin”).

1.2. Regulamin określa zakres oraz warunki świadczenia Usług na rzecz Najemców za pośrednictwem Serwisu, Rejestrację w Serwisie, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

1.3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.

2. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.)

1.2. Najemca - przedsiębiorca będący osobą prawną lub fizyczną, który dokonał Rejestracji w Serwisie, zainteresowany zawarciem umowy najmu jako najemca oraz Usługami w tym zakresie;

1.3. Realko – Realko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 33 lok. 13 (00-029 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000541035, o numerze NIP 951-23-87-886, posiadająca REGON 360717354, której kapitał zakładowy wynosi 100.000,00 PLN;

1.4. Rejestracja – dokonanie przez Najemcę za pośrednictwem Serwisu: wprowadzenia danych identyfikujących Najemcę, akceptacji treści Regulaminu, wyrażenie zgody na korzystanie z Usług zgodnie z Regulaminem oraz oświadczenie, że użytkownik będzie korzystał z Usług jako Najemca, zgodnie z niniejszym Regulaminem;

1.5. Serwis – dostępna w sieci Internet, stworzona przez Realko, zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna, dostępna na stronach internetowych www.realko.pl, umożliwiająca użytkownikom Rejestrację oraz korzystanie z Usług;

1.6. Usługi – usługi świadczone przez Realko drogą elektroniczną, polegające na pośredniczeniu w zawieraniu umów najmu pomiędzy Najemcą i innymi przedsiębiorcami ;

3. Rejestracja w Serwisie

1.1. Rejestracja w Serwisie jest jednoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie Usług bez konieczności sporządzania odrębnej umowy lub składania odrębnych oświadczeń woli. Rejestracji może dokonać wyłącznie przedsiębiorca będący osobą prawną lub fizyczną. Podanie podczas Rejestracji danych nieprawdziwych bądź złożenie oświadczeń niezgodnych z prawdą skutkować może rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Realko.

1.2. Osoba fizyczna dokonująca w imieniu Najemcy Rejestracji w Serwisie oświadcza, że jest należycie umocowana do zawarcia i wykonywania umowy objętej niniejszym Regulaminem w imieniu Najemcy. Osoba, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest obowiązana, na żądanie Realko, do przesłania za pośrednictwem Serwisu skanu dokumentu potwierdzającego to umocowanie.

1.3. Z chwilą dokonania skutecznej Rejestracji Najemca:

1.1.1. otrzymuje potwierdzenie dokonania Rejestracji na wskazany podczas Rejestracji adres poczty elektronicznej;

1.1.2. otrzymuje Regulamin na wskazany podczas Rejestracji adres poczty elektronicznej;

1.1.3. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy oraz korespondencji i oświadczeń woli Realko na wskazany podczas Rejestracji adres poczty elektronicznej;

1.1.4. Najemca będący przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą wyraża zgodę na przetwarzanie przez Realko (jako administratora danych osobowych) jego danych osobowych w celu świadczenia Usług, a także przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Usługi świadczone na rzecz Najemcy

1.1. Najemca po dokonaniu Rejestracji w Serwisie, uzyskuje możliwość określenia w Serwisie parametrów lokali, których wynajęciem, jako najemca, jest zainteresowany.

1.2. Na podstawie informacji umieszczonych w Serwisie, przez Najemców, Realko przesyła do potencjalnych wynajmujących informacje o potencjalnych najemcach i poszukiwanych przez nich lokalach. Jeżeli potencjalny wynajmujący potwierdzi Realko, że jego oferta wynajęcia lokalu jest zgodna z oczekiwaniami Najemcy, Serwis udostępni mu dane Najemcy, z którym potencjalny wynajmujący będzie mógł rozpocząć negocjacje.

5. Warunki świadczenia usług na rzecz Najemcy

1.1. Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i poprawność danych wprowadzanych za pośrednictwem Serwisu. Informacje przekazywane przez Realko za pośrednictwem Serwisu nie stanowią oferty Realko. Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o zmianie danych podanych w trakcie Rejestracji.

1.2. Realko ma prawo uzyskiwania od Najemcy wglądu do oraz kopii wszystkich umów najmu zawartych przez Najemcę z innym przedsiębiorcą, do zawarcia których doszło za pośrednictwem Realko, a także aneksów i porozumień do nich. Najemca zobowiązuje się zapewnić odpowiednie zapisy w umowach najmu gwarantujące prawo wglądu i otrzymania kopii dokumentacji dot. umów najmu.

1.3. Najemca na żądanie Realko jest zobowiązany do umożliwienia wglądu w korespondencję dotyczącą lokalu o którym mowa w punkcie 4.2, prowadzoną między Najemcą a innym przedsiębiorcą.

1.4. Najemca jest zobowiązany do poinformowana Realko o zawarciu umowy najmu, do zawarcia której doszło za pośrednictwem Realko, oraz przesłania kopii bądź skanu umowy - w terminie 3 dni roboczych od jej zawarcia.

6. Postanowienia końcowe

1.1. Jeśli Najemca nie udzieli Realko informacji, o których mowa w punktach 3.2, 4.2, 5.2 , 5.3 i 5.4 niniejszego Regulaminu Realko ma prawo zaprzestać świadczenia Usług na rzecz Najemcy.

1.2. Oświadczenia woli składane za pośrednictwem Serwisu wiążą Najemcę oraz Realko.Najemca może w każdej chwili zrezygnować ze świadczonych Usług, poprzez złożenie oświadczenia woli za pośrednictwem Serwisu, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczna.

1.3. W przypadku niewykonywania przez Najemcę obowiązków wynikających z Regulaminu, Realko ma prawo w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie Usług, poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli Najemcy.

1.4. Najemca ma prawo do złożenia reklamacji w każdej sprawie objętej Regulaminem, w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia będącego źródłem reklamacji. Reklamacja jest składana elektronicznie za pośrednictwem Serwisu lub wysyłana pisemnie na adres Realko wskazany w punkcie 2.3 niniejszego Regulaminu. Realko rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni kalendarzowych.